Inloggen op ons Extranet

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Welkom bij Nederman

Lees deze algemene voorwaarden voor dienstverlening aandachtig door. U wordt geacht deze te lezen en ze te begrijpen voordat u verder gaat op deze website. Indien u deze voorwaarden niet accepteert mag u deze website of de diensten geleverd door ons zoals omschreven op de website niet gebruiken.

Geen advies

Deze website bevat algemene informatie omtrent diensten geleverd door Nederman. Deze informatie is geen advies en dient ook niet als zodanig te worden beschouwd. Beperking van garantie-informatie op deze website wordt geboden “as is” zonder enige protesten of garantie, uitdrukkelijk dan wel geïmpliceerd. Nederman verleent geen garanties met betrekking tot de informatie op deze website. Onverminderd de algemene geldigheid van de voorgaande alinea, garandeert Nederman niet dat: - de informatie op deze website constant beschikbaar is, of überhaupt beschikbaar is, of dat de informatie op deze website compleet, waar, accuraat, bijgewerkt of niet-misleidend is.

Professionele ondersteuning

U mag niet afgaan op de informatie op deze website als een alternatief voor advies van uw eigen verkoopbedrijf of distributeur. Als u specifieke vragen hebt omtrent enigerlei zaken die met Nederman te maken hebben, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde verkoopbedrijf, distributeur of wederverkopers. U dient nooit te wachten met het vragen van advies, advies te negeren, of een handeling beginnen of opschorten vanwege informatie op deze website.

Aansprakelijkheid

Niets in deze juridische disclaimer zal een of meer van uw aansprakelijkheden beperken zodanig als niet toegestaan is onder de toepasselijke wetgeving, of een of meer van uw aansprakelijkheden uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.